Data e përditësimit: 23 February 2023

KUSHTET E PËRDORIMIT

 

Kushtet e Përdorimit përbëjnë një marrëveshje juridikisht detyruese, të bërë qoftë personalisht ose në emër të një entiteti ("ju") dhe Shqip.AI, produkt teknologjik i zhvilluar nga kompania Quantix L.L.C. tash e tutje referuar si ("ne" "jonë" ose "tonë"), në lidhje me hyrjen dhe përdorimin e uebfaqes Shqip.AI, si dhe çdo formë tjetër mediatike, kanali mediatik, uebfaqje e lëvizshme ose aplikacioni mobil, ose që lidhen ndryshe me të (kolektivisht, "Faqe"). Ju pranoni që duke krijuar llogari, ju keni lexuar, kuptuar, jeni dakord dhe bindeni me të gjitha Kushtet e Përdorimit.

 
TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE

Nëse nuk tregohet ndryshe, faqja është pronë e jona dhe të gjitha kodet burimore, bazat e të dhënave, funksionalitetin, programin kompjuterik, hartimet e faqeve në internet, audio, video, tekst, fotografi dhe grafika në faqe (kolektivisht, "Përmbajtja") dhe markat tregtare dhe logot e përfshira në të ("Markat") janë në pronësi ose të kontrolluara nga ne ose të licencuar nga ne, dhe mbrohen nga ligjet e të drejtave të autorit dhe të markave tregtare, dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale dhe ligjet e konkurrencës së padrejtë, ligjet ndërkombëtare të të drejtave të autorit, dhe konventat ndërkombëtare. Përmbajtja dhe Markat janë dhënë në faqe vetëm për informacionin dhe përdorimin tuaj personal. Përveç siç parashikohet shprehimisht në këto Kushte të Përdorimit, asnjë pjesë e faqes dhe asnjë përmbajtje ose Markë nuk mund të kopjohet, riprodhohet, grumbullohet, ribotohet, ngarkohet, postohet, shfaqet publikisht, kodifikohet, përkthehet, transmetohet, shpërndahet, shitet, licencohet, ose shfrytëzuar ndryshe për çfarëdo qëllimi tregtar, pa lejen tonë të shkruar paraprake.

 
PËRFAQËSUESIT E PËRDORUESIT

Duke përdorur faqen, ju përfaqësoni dhe garantoni që:
(1) ju keni aftësinë ligjore dhe pranoni të respektoni këto Kushte të Përdorimit;
(2) nuk jeni i mituri në juridiksionin në të cilin banoni, ose nëse jeni i mitur, ju keni marrë lejen prindërore për të përdorur faqes;
(3) nuk do të hyni në faqe përmes mjeteve të automatizuara ose jo njerëzore, qoftë përmes një bot, skenari, ose në ndonjë mënyrë tjetër;
(4) Ju nuk do ta përdorni faqen për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar; dhe
(5) përdorimi juaj i faqes nuk do të shkelë ndonjë ligj apo rregullore në fuqi.
Nëse siguroni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual, ose jo i plotë, ne kemi të drejtë të pezullojmë ose mbyllim llogarinë tuaj dhe të refuzojmë çdo përdorim të tanishëm ose të ardhshëm të faqes (ose ndonjë pjesë të tij).

 
AKTIVITETET E PRODHUARA

Ju nuk mund të përdorni faqen për ndonjë qëllim tjetër përveç atij për të cilin ne e kemi bërë faqen në dispozicion. Faqja nuk mund të përdoret në lidhje me ndonjë përpjekje tregtare përveç atyre që janë miratuar ose aprovuar posaçërisht nga ne. Si përdorues i faqes kur krijoni ose vini në dispozicion përmbajtjen audio vizuale, ju përfaqësoni dhe garantoni që:

(1) Krijimi, shpërndarja, transmetimi, shfaqja publike, ose performanca, dhe hyrja, shkarkimi ose kopjimi i përmbajtjes audio vizuale të ngarkuar nga ana e juaj nuk bëjnë dhe nuk do të shkelin të drejtat e pronarit.

(2) Përmbajtjet audio vizuale të ngarkuara nga ju nuk përmbajnë asnjë material që kërkon informacione.

(3) Përmbajtjet audio vizuale të ngarkuara nga ju nuk janë false, të pasakta ose mashtruese.

(4) Përmbajtjet audio vizuale të ngarkuara nga ju nuk janë reklama të padëshiruara ose të pa autorizuara, materiale promovuese, skema piramidale, letra zinxhirësh, spam, postime në masë ose forma të tjera të kërkimit.

(5) Përmbajtjet audio vizuale të ngarkuara nga ju nuk janë të turpshme, të paqëndrueshme, joshëse, të ndyra, të dhunshme, ngacmuese, shpifëse, ose ndryshe kundërshtuese (siç përcaktohet nga ne).

(6) Përmbajtjet audio vizuale të ngarkuara nga ju nuk përqeshin, tallen, përçajnë, frikësojnë ose abuzojnë me askënd.

(7) Përmbajtjet audio vizuale të ngarkuara nga ju nuk mbrojnë rrëzimin e dhunshëm të ndonjë qeverie ose nxisin, inkurajojnë ose kërcënojnë dëm fizik ndaj një tjetri.

(8) Përmbajtjet audio vizuale nuk shkelin ndonjë ligj, rregullore ose rregull të zbatueshëm.

(9) Përmbajtjet audio vizuale të ngarkuara nga ju nuk cenojnë të drejtat e intimitetit ose publicitetit të ndonjë pale të tretë.

(10) Përmbajtjet audio vizuale të ngarkuara nga ju nuk shkelin ndonjë ligj të zbatueshëm në lidhje me pornografinë e fëmijëve, ose përndryshe synojnë të mbrojnë shëndetin ose mirëqenien e të miturve;

(11) Përmbajtjet audio vizuale të ngarkuara nga ju nuk përmbajnë komente ofenduese që lidhen me racën, origjinën kombëtare, gjininë, preferencën seksuale ose handikapin fizik.

(12) Përmbajtjen audio vizuale të ngarkuara nga ju nuk shkelin ndryshe, ose lidhje me materialin që shkel, çdo dispozitë të këtyre kushteve të përdorimit, ose ndonjë ligj apo rregullore në fuqi.

Çdo përdorim i faqes në kundërshtim me sa më sipër shkel këto Kushte të Përdorimit dhe mund të rezultojë, ndër të tjera, me ndërprerje ose pezullim i të drejtave tuaja për të përdorur faqen.

 

LICENCA E KONTRIBUTIT

Ju pajtoheni që ne mund të përdorim, ruajmë, përpunojmë çdo informacion dhe të dhëna personale që ju siguroni duke respektuar kushtet e Politikës së Privatsisë. Duke paraqitur sugjerime ose reagime të tjera në lidhje me Faqen, ju pranoni që ne mund të përdorim dhe të ndajmë reagime të tilla për çfarëdo qëllimi, pa kompensim për ju. Faqja u ofron përdoruesve të paraqesin ose postojnë përmbajtje. Ne mund t'ju ofrojmë mundësinë për të krijuar, paraqitur, postuar, shfaqur, transmetuar, performuar, botuar, shpërndarë, ose transmetuar përmbajtje dhe materiale tek ne ose në faqe (kolektivisht, "Kontribimet"). Kontribimet mund të përdoren për qëllime të zhvillimit të përmbajtjes. Rastet e përjashtuara nga paragrafi më lartë janë abonuesit me pagesë. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë deklaratë ose përfaqësim në Kontribimet tuaja të dhëna nga ju në cilëndo fushë në faqe. Ju jeni vetëm përgjegjës për Kontribimet tuaja në faqe dhe ju pranoni shprehimisht që të na largoni nga çdo përgjegjësi dhe të përmbaheni nga çdo veprim juridik kundër nesh në lidhje me përmbajtjet audio vizuale tuaja.

 

UDHËZIME PËR VLERËSIME

Ne mund t'ju ofrojmë zona në faqe për të lënë vlerësime ose sygjerime. Kur postoni një përmbledhje, duhet të respektoni kriteret e mëposhtme: (1) duhet të keni përvojë të dorës së parë me personin / entitetin që shqyrtohet; (2) vlerësimet tuaja nuk duhet të përmbajnë gjuhë fyese, ose gjuhë abuzive, raciste ose urrejtje; (3) vlerësimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca diskriminuese bazuar në fe, racë, gjini, origjinë kombëtare, moshë, status martesor, orientim seksual ose paaftësi; (4) vlerësimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca për veprimtari të paligjshme; (5) nuk duhet të jeni të lidhur me konkurrencën nëse postoni komente negative; (6) nuk duhet të bëni ndonjë konkluzion për ligjshmërinë e sjelljes; (7) Ju nuk mund të postoni ndonjë deklaratë false ose mashtruese; dhe (8) ju nuk mund të organizoni një fushatë duke inkurajuar të tjerët të postojnë vlerësime, qofshin ato pozitive apo negative. Ne mund të pranojmë, kundërshtojmë ose heqim vlerësimet sipas gjykimit tonë. Ne nuk kemi absolutisht asnjë detyrim për të shqyrtuar vlerësimet ose për të fshirë vlerësimet, edhe nëse dikush i konsideron vlerësimet të kundërshtueshme ose të pasakta. Shqyrtimet nuk miratohen nga ne, dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht mendimet tona ose pikëpamjet e ndonjë prej bashkëpunëtorëve tanë ose partnerëve tanë. Ne nuk marrim përgjegjësi për ndonjë rishikim ose për ndonjë pretendim, detyrim ose humbje që vjen nga ndonjë vlerësim.

 

UEBFAQJA E TRETË-PALË DHE PËRMBAJTJA

Faqja mund të përmbajë (ose ju mund të dërgoheni përmes faqes në internet) lidhje me faqet e internetit të tjera ("Uebfaqet e palëve të treta"), si dhe artikuj, fotografi, tekst, grafikë, fotografi, dizajne, muzikë, tingull, video, informacion, aplikacione , softuer dhe përmbajtje ose sende të tjera që i përkasin ose kanë origjinë nga palë të treta ("Përmbajtja e palëve të treta"). Përfshirja, lidhja me të, ose lejimi i përdorimit ose instalimit të ndonjë sajti të Palëve të treta ose ndonjë përmbajtje të palëve të treta nuk nënkupton miratimin e tyre nga ne. Nëse vendosni të largoheni nga faqja dhe të hyni në Uebfaqet e Palëve të Treta ose të përdorni ose instaloni ndonjë Përmbajtje të Palëve të Treta, ju e bëni këtë me rrezikun tuaj, dhe duhet të jeni të vetëdijshëm për këto Kushte të Përdorimit të cilat ne nuk i qeverisim. Ju duhet të rishikoni termat dhe politikat e zbatueshme, përfshirë praktikat e intimitetit dhe mbledhjes së të dhënave, të çdo faqe në internet në të cilën kërkoni nga faqja jonë ose që lidhen me ndonjë aplikacion që përdorni ose instaloni nga faqja.

 

REKLAMUESIT

Ne lejojmë reklamuesit të shfaqin reklamat e tyre dhe informacione të tjera në zona të caktuara të faqes, siç janë reklamat në shiritin anësor ose reklamat për baner. Nëse jeni reklamues, do të merrni përgjegjësinë e plotë për çdo reklamë që vendosni në faqe dhe për çdo shërbim të ofruar në faqe ose produkt të shitur përmes këtyre reklamave. Për më tepër, si reklamues, ju garantoni dhe përfaqësoni që posedoni të gjitha të drejtat dhe autoritetet për të vendosur reklama në Faqe, duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në, të drejtat e pronësisë intelektuale, të drejtat e publicitetit dhe të drejtat e kontratës. Ne thjesht sigurojmë hapësirën për të vendosur reklama të tilla, dhe nuk kemi asnjë lidhje tjetër me reklamuesit.

 

MENAXHIMI I FAQES

Ne rezervojmë të drejtën, por jo detyrimin, që: (1) të monitorojmë faqen për shkelje të këtyre kushteve të përdorimit; (2) të ndërmarrë veprime të duhura ligjore kundër kujtdo që, sipas gjykimit tonë, shkel ligjin ose këto Kushte të Përdorimit, përfshirë pa kufizim, raportimin e përdoruesit të tillë tek autoritetet e zbatimit të ligjit; (3) në diskrecionin tonë të vetëm dhe pa kufizime, refuzoni, kufizoni hyrjen, kufizoni disponueshmërinë, ose çaktivizoni (në masën e mundshme teknologjikisht) cilindo nga kontributet tuaja ose ndonjë pjesë të tyre; (4) sipas gjykimit tonë dhe pa asnjë kufizim, njoftim ose përgjegjësi, të heqim nga faqja në internet ose të çaktivizoni ndryshe të gjitha skedarët dhe përmbajtjet që janë me madhësi të tepërt ose janë në ndonjë mënyrë të rëndë për sistemet tona; dhe (5) përndryshe të menaxhojë faqen në një mënyrë të krijuar për të mbrojtur të drejtat dhe pronën tonë dhe për të lehtësuar funksionimin e duhur të faqes.

 

POLITIKA E PRIVATËSISË

Ne kujdesemi për privatësinë dhe sigurinë e të dhënave personale. Faqja është zhvilluar në Kosovë prandaj, nëse hyni në faqe nga ndonjë rajon tjetër i botës me ligje ose kërkesa të tjera që rregullojnë mbledhjen, përdorimin ose zbulimin e të dhënave personale që ndryshojnë nga ligjet në fuqi në Kosovë, atëherë përmes përdorimit tuaj të vazhdueshëm të faqes, ju po transferoni të dhënat tuaja në Kosovë, dhe ju pranoni që të dhënat tuaja të transferohen dhe përpunohen në Kosovë.

 

KOHËZGJATJA DHE NDËRPREJA

Këto kushte të përdorimit do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë ndërsa ju përdorni faqen. Pa kufizuar asnjë dispozitë tjetër të këtyre kushteve të përdorimit, ne rezervojmë të drejtën, në diskrecionin tonë dhe pa ndonjë njoftim ose përgjegjësi, të mohojmë hyrjen dhe përdorimin e faqes (përfshirë bllokimin e adresave të caktuara të IP), për çdo person për ndonjë arsye ose pa asnjë arsye, përfshirë pa kufizime për shkeljen e ndonjë përfaqësimi, garancie për të përmbajtur në këto kushte përdorimi ose të ndonjë ligji ose rregulloreje në fuqi. Ne mund të përfundojmë përdorimin ose pjesëmarrjen tuaj në faqe ose të fshijmë çdo përmbajtje ose informacion që keni postuar në çdo kohë, pa paralajmërim, në diskrecionin tonë. Nëse ne e ndërpresim ose pezullojmë llogarinë tuaj për ndonjë arsye, juve ju ndalohet të regjistroheni dhe krijoni një llogari të re nën emrin tuaj, një emër të rremë ose të huazuar ose emrin e ndonjë pale të tretë. përveç ndërprerjes ose pezullimit të llogarisë tuaj, ne rezervojmë të drejtën të ndërmarrim veprime të duhura ligjore.

 

MODIFIKIMET

Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë, modifikojmë ose heqim përmbajtjen e faqes në çdo kohë ose për ndonjë arsye në diskrecionin tonë vetëm pa njoftime. Sidoqoftë, ne nuk kemi asnjë detyrim të azhurnojmë ndonjë informacion në faqen tonë. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën të modifikojmë ose ndërpresim të gjithë ose një pjesë të faqes pa paralajmërim në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndonjë palë e tretë për çdo modifikim, ndryshim të çmimeve, pezullim ose ndërprerje të faqes.

Mund të ketë informacion në faqe që përmban gabime tipografike, pasaktësi, ose lëshime, përfshirë përshkrimet, çmimet, disponueshmërinë dhe informacione të ndryshme. Ne rezervojmë të drejtën të korrigjojmë çdo gabim, pasaktësi, ose lëshim dhe të ndryshojmë ose azhurnojmë informacionin në faqe në çdo kohë, pa njoftim paraprak. Ne nuk mund të garantojmë që faqja të jetë e disponueshme për çdo kohë. Ne mund të përjetojmë probleme me pajisje kompjuterike, softuer ose probleme të tjera ose kemi nevojë për të kryer mirëmbajtjen në lidhje me faqen, duke rezultuar në ndërprerje, vonesa ose gabime. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, rishikuar, azhurnuar, pezulluar, ndërprerë, ose për të modifikuar ndryshe faqen në çdo kohë ose për ndonjë arsye pa njoftuar për ju. Ju pranoni që ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për çfarëdo humbje, dëmtimi ose bezdi të shkaktuar nga paaftësia juaj për të hyrë ose për të përdorur faqen gjatë ndërprerje të faqes.

 

LIGJI QEVERISJE

Këto Kushtet do të qeverisen dhe përcaktohen në përputhje me ligjet e Kosovës. Shqip.AI dhe ju pajtohen në mënyrë të pakthyeshme që gjykatat e Kosovës kanë juridiksion ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me këto terma.

 

ZGJIDHJEN E KONTESTEVE
Arbitrazhi

Mosmarrëveshjet që lindin nga ose në lidhje me këtë kontratë, përfshirë çdo pyetje në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë ose përfundimin e saj, do t'i referohet dhe përfundimisht zgjidhet nga Gjykata Ndërkombëtare e Arbitrazhit Tregtar nën Dhomën e Arbitrazhit Evropian (Belgjikë, Bruksel,Avenue Louise, 146) ) sipas Rregullave të kësaj ICAC, e cila, si rezultat i referimit në të, konsiderohet si pjesë e kësaj klauzole.

Kufizimet

Palët bien dakord që çdo arbitrazh do të kufizohet në mosmarrëveshjen midis Palëve individualisht. Në masën e plotë të lejuar me ligj, (a) asnjë arbitrazh nuk duhet të bashkohet me ndonjë proces tjetër; (b) nuk ka asnjë të drejtë ose autoritet që asnjë mosmarrëveshje të arbitrohet në bazë të veprimeve të klasës ose të përdorë procedurat e veprimit të klasës; dhe (c) nuk ka asnjë të drejtë ose autoritet që çdo mosmarrëveshje të çohet në një zotësi përfaqësuese të pretenduar në emër të publikut të gjerë ose ndonjë personi tjetër.

Përjashtime nga Arbitrazhi

Palët bien dakord që Mosmarrëveshjet e mëposhtme nuk i nënshtrohen dispozitave të mësipërme në lidhje me arbitrazhin detyrues: (a) çdo mosmarrëveshje që kërkon të zbatojë ose mbrojë, ose në lidhje me vlefshmërinë e ndonjë prej të drejtave të pronësisë intelektuale të një Pale; (b) çdo mosmarrëveshje në lidhje me, ose që lind nga, pretendimet për vjedhje, pirateri, pushtim të intimitetit ose përdorim të paautorizuar; dhe (c) çdo pretendim për lehtësim injeksion. Nëse kjo dispozitë konstatohet e paligjshme ose e pazbatueshme, atëherë asnjë Palë nuk do të zgjedhë të arbitrojë ndonjë mosmarrëveshje që përfshihet në atë pjesë të kësaj dispozite që konsiderohet e paligjshme ose e pazbatueshme dhe për këtë Mosmarrëveshje do të vendoset nga një gjykatë juridiksion kompetent brenda gjykatave të listuara për juridiksion më lart, dhe Palët bien dakord t'i paraqesin juridiksionit personal të asaj gjykate.

 
KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË

Ju pranoni që përdorimi juaj i faqes dhe i shërbimeve tona do të jetë në rrezik tuaj. Në masën më të plotë të lejuar me ligj, ne mohojmë të gjitha garancitë, të shprehura ose të nënkuptuara, në lidhje me faqen dhe përdorimin tuaj të tyre, duke përfshirë, pa kufizime, garancitë e nënkuptuara të tregtimit. Ne nuk bëjmë asnjë garanci ose përfaqësim në lidhje me saktësinë ose tërësinë e përmbajtjes së faqes ose përmbajtjen e faqeve të internetit të lidhura me faqen dhe nuk do të marrim asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për ndonjë (1) gabime, gabime ose pasaktësi të përmbajtjes dhe materialeve, (2) dëmtimi personal ose dëmtimi i pasurisë, i çfarëdo natyre, çfarëdo që të rezultojë nga qasja juaj dhe përdorimi i faqes, (3) çdo qasje e paautorizuar në ose përdorim i serverëve tanë të sigurt dhe / ose të gjitha informacioneve personale dhe / ose informacionit financiar të ruajtura në të, (4) çdo ndërprerje ose ndërprerje e transmetimit në ose nga faqja, (5) të meta, viruse ose të ngjashme, të cilat mund të transmetohen në ose përmes faqes nga ndonjë palë e tretë, dhe / ose ( 6) çdo gabim ose mosveprim në çfarëdo përmbajtje dhe materiale ose për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i përdorimit të çdo përmbajtje të postuar, transmetuar, ose të bërë ndryshe në dispozicion përmes faqes. Në asnjë rast ne ose drejtorët tanë, punonjësit, ose agjentët nuk do të jenë përgjegjës ndaj jush ose ndonjë palëve të treta për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, indirekt, pasojë, shembullor, incidental, të veçantë ose ndëshkues, duke përfshirë fitimin e humbur, të ardhurat e humbura, humbjen e të dhënave, ose dëme të tjera që vijnë nga përdorimi juaj i faqes, edhe nëse ne jemi këshilluar për mundësinë e dëmeve të tilla.

 

DËMSHPËRBLIMI

Ju pranoni të mbroni, dëmshpërbleni dhe të na mbani të padëmshëm, duke përfshirë filialet, bashkëpunëtorët tanë dhe të gjithë zyrtarët, agjentët, partnerët dhe punonjësit tanë përkatës, nga dhe kundër çdo humbje, dëmi, përgjegjësie, pretendimi ose kërkese, përfshirë avokatët e arsyeshëm tarifat dhe shpenzimet, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak ose që rrjedhin nga: (1) përdorimi i faqes; (2) shkelja e këtyre kushteve të përdorimit; (3) çdo shkelje e përfaqësimeve dhe garancive tuaja të përcaktuara në këto Kushte të Përdorimit; (4) shkelja juaj e të drejtave të një pale të tretë, duke përfshirë por jo kufizuar në të drejtat e pronësisë intelektuale; ose (5) çdo veprim i dukshëm i dëmshëm ndaj çdo përdoruesi tjetër të faqes me të cilin jeni lidhur përmes faqes. Pavarësisht nga sa u tha më sipër, ne rezervojmë të drejtën, me shpenzimet tuaja, të marrin përsipër mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështje për të cilën ju kërkohet të na dëmshpërblejnë, dhe ju pranoni të bashkëpunoni, në kurrizin tuaj, me mbrojtjen tonë të kërkesave të tilla. Ne do të përdorim përpjekje të arsyeshme për t'ju njoftuar për çdo pretendim, veprim ose procedurë të tillë që i nënshtrohet këtij dëmshpërblimi pasi të jeni në dijeni të tij.

 
TË DHËNAT E PËRDORUESIT

Ne do të ruajmë të dhëna të caktuara që ju transmetoni në faqe për qëllimin e menaxhimit të performancës së faqes, si dhe të dhëna që lidhen me përdorimin tuaj të faqes. Megjithëse ne bëjmë kopje rezervë të rregullt të të dhënave, ju jeni përgjegjës vetëm për të gjitha të dhënat që transmetoni ose që kanë të bëjnë me çdo aktivitet që keni ndërmarrë duke përdorur faqen. Ju pranoni që ne nuk do të kemi përgjegjësi ndaj jush për ndonjë humbje ose korruptim të ndonjë të dhëne të tillë, dhe me këtë ju hiqni dorë nga çdo e drejtë e veprimit kundër nesh që lind nga ndonjë humbje e tillë ose korruptim i të dhënave të tilla.

 
KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE, TRANSAKSIONET DHE NËNSHKRIMET

Vizita në faqes, dërgimi i postës elektronike dhe plotësimi i formularëve në internet përbëjnë komunikimet elektronike. ju pranoni të merrni komunikime elektronike, dhe ju pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ju ofrojmë juve në mënyrë elektronike, përmes postës elektronike dhe në faqe, plotësojnë çdo kërkesë ligjore që komunikimi i tillë të jetë me shkrim. Ju pranoni që të përdorni nënshkrime elektronike, kontrata, porosi dhe regjistrime të tjera, dhe dërgimin elektronik të njoftimeve, politikave dhe regjistrimeve të transaksioneve të inicuara ose të përfunduara nga ne ose përmes faqes. Me këtë ju hiqni dorë nga çdo e drejtë ose kërkesë sipas statusit, rregulloreve, rregullave, ose ligjeve të tjera në çdo juridiksion, të cilat kërkojnë një nënshkrim origjinal ose dorëzim ose ruajtje të regjistrave jo-elektronike, ose pagesa ose dhënie krediti me çfarëdo mënyre tjetër sesa mjetet elektronike.

 

PAGESAT NË Shqip.ai - PASQYRIM I POLITIKËS SË PAGESËS 

Nivelet e Anëtarësisë

Përdoruesi mund të regjistrohet dhe të kyqet pa shënuar kartelën për pagesë.

Përdoruesit kanë të drejtë të përdorin 15 kredi pa pagesë pas regjistrimit.

Përdorimi i Kredive

Anëtarësimi falas është i pakufizuar derisa përdoruesi të përfundojë 15 kreditë e fituara gjatë regjistrimit.

Pas përfundimit të 15 kredive, përdoruesi mund të blejë kredi të reja për të vazhduar shfrytëzimin e veçorive në paltformë.

Kushtet e Pagesës

Përdoruesit kanë të drejtë të blejnë kredite shtesë në seksionin e pagesave.

Duke blerë kredite në Shqip.ai, ju pranoni të jepni informacion të saktë dhe të plotë të pagesës.

Abonimet: Nivelet e anëtarësimit (Bazë, Standard, Elite, Unique) mund të përfshijnë tarifa të përsëritura abonimi, të faturuara në baza periodike, me një shpërndarje bazë prej minimum 30 kredive.

Kreditë dhe Argumente: Kreditë e blera nuk kanë vlerë monetare dhe nuk mund të kthehen. Ato janë të destinuara vetëm për përdorim brenda platformës Shqip.ai.

Ndryshimet e Çmimeve

Shqip.ai rezervon të drejtën të ndryshojë çmimet e kredive ose të vendosë tarifa të reja me njoftim për përdoruesit.

Blerjet e kredive janë të pakthyeshme. Rimbursimet mund të lëshohen sipas gjykimit të vetëm të Shqip.ai.

Përdoruesit duhet të lexojnë dhe të kuptojnë këto kushte përpara se të angazhohen me Shqip.ai, për të siguruar një eksperiencë të lehtë dhe të informuar në platformë. Mbani mend "Kredite e blera mund të shfrytëzohen vetëm brenda periudhës 30 ditë, nga data e pagesës".

 

TË NDRYSHME

Këto Kushte të Përdorimit dhe çdo politikë ose rregullore e funksionimit e postuar nga ne në faqe ose në lidhje me Faqen përbëjnë të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh. Mosarritja jonë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Përdorimit nuk do të funksionojë si heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë. Këto Kushte të Përdorimit funksionojnë në masën më të plotë të lejuar me ligj. Ne mund t'i caktojmë ndonjë ose të gjitha të drejtat dhe detyrimet tona te të tjerët në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje, dëmtim, vonesë ose dështim të veprimit të shkaktuar nga ndonjë shkak përtej kontrollit tonë të arsyeshëm. Nëse ndonjë dispozitë ose pjesë e një dispozite të këtyre kushteve të përdorimit përcaktohet të jetë e kundërligjshme, e pavlefshme, ose e pazbatueshme, kjo dispozitë ose një pjesë e provizionit konsiderohet e ndarë nga këto Kushte të Përdorimit dhe nuk ndikon në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë dispozitave tjera. Nuk ka asnjë ndërmarrje, partneritet, punësim ose marrëdhënie agjencie e krijuar midis jush dhe nesh si rezultat i këtyre Kushteve të Përdorimit ose Përdorimit të Faqes. Ju pranoni që këto Kushte të Përdorimit nuk do të interpretohen kundër nesh për shkak të përpilimit të tyre. Me këtë ju hiqni dorë nga çdo mbrojtje që mund të keni bazuar në formën elektronike të këtyre Kushteve të Përdorimit dhe mungesës së nënshkrimit nga palët që tani për t'i ekzekutuar këto Kushte të Përdorimit.

 

 

NA KONTAKTONI

Për të zgjidhur një ankesë në lidhje me faqen ose për të marrë informacione të mëtejshme në lidhje me përdorimin e faqes, ju lutemi na kontaktoni në:

Quantix L.L.C.
Rr. Musa Tolaj, Nartel Center, Lam B, kati 12-të
Prishtinë, Republika e Kosovës 10000
Telefon: +383 49 896 200
info@shqip.ai